کد خبر : 1554
تاریخ انتشار : یکشنبه 11 خرداد 1399 - 14:56

متن کامل سخنرانی دکتر علیرضا ورناصری نماینده و خدمتگزار مردم شریف شهرستان های مسجدسلیمان؛لالی؛هفتکل و اندیکا به عنوان نخستین ناطق یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

متن کامل سخنرانی دکتر علیرضا ورناصری نماینده و خدمتگزار مردم شریف شهرستان های مسجدسلیمان؛لالی؛هفتکل و اندیکا به عنوان نخستین ناطق یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

بسم الله الرحمن الرحیمسلام برشهدا و امام شهدا که گمنامانِ فرش اند ونامدارانِ عرش،باآرزوی استمرار سایه یِ باعزت رهبر انقلاب،پدر معنویِ ایران زمین،حکیم خردمندی که خواستارمجلسی ست عدالت گستر وتوانمنددر رأس امور. درود برملت بزرگ ایران ومنتخبین محترم آنهانمایندگان بزرگوار،بویژه همرزمانِ دیروز وکلایِ شریف امروز.درود بیکران بربزرگ مردمانِ نجیب مسجدسلیمان،لالی،هفتکل واندیکا که با اعتمادِخود بنده

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام برشهدا و امام شهدا که گمنامانِ فرش اند ونامدارانِ عرش،باآرزوی استمرار سایه یِ باعزت رهبر انقلاب،پدر معنویِ ایران زمین،حکیم خردمندی که خواستارمجلسی ست عدالت گستر وتوانمنددر رأس امور.

درود برملت بزرگ ایران ومنتخبین محترم آنهانمایندگان بزرگوار،بویژه همرزمانِ دیروز وکلایِ شریف امروز.درود بیکران بربزرگ مردمانِ نجیب مسجدسلیمان،لالی،هفتکل واندیکا که با اعتمادِخود بنده رامفتخربه کِسوت خدمتگزاری نمودند،اززحمات نمایندگان محترمِ دوره پیشینِ مجلس سپاسگزارم،برای این عزیزان ثواب و عنایات الهی مسآلت دارم.
ضمن گرامیداشتِ یاد سربازشجاع اسلام و وطن شهیدسردارسلیمانی،تقارن آغازخدمتگزاری مجلس یازدهم درآستانه چهل سالگیِ دفاع مقدس یادآورِاین واقعیت است که بن بست برای ایران و ایرانی معنایی نداردچنانچه با “استراتژیِ دفاع درشرایط نابرابر”درجهادمومنانه تحسین برانگیزِهمبستگی درخط مقدمِ مبارزه با کروناعلیرغم تحریمهای ناجوانمردانه،ایثار و موفقیت رامعنا بخشیدند.
قطعامفتخرشدن ما به کسوت خدمت،برآیندِ” اعتماد کریمانه ایی”ست که مردم آزاده ایران به”تحولگراییِ انقلابیگرایانه”دارند،فطرت راستینِ انقلاب اسلامی منعطف است وآمادگی داردتصحیح اشتباهات را سرلوحه برنامه هایش قراردهد،مطابق بافرمایشاتِ تعهدبرانگیزِرهبرمعظم انقلاب مبنی برضرورت اهتمامِ دوچندان جهت تحقق عدالت وبهبودمعیشتِ مردم،نهایت تلاش ما درمجلس یازدهم باید این باشدکه ساختار وکارکردمجلس راتقویت کنیم بدنبال تقویت فرد وجناح نباشیم زیرامردم تفاوت”سیاست بازی” با “تدبیراندیشی” رابراحتی تشخیص میدهند. ما نمایندگان مجلس یازدهم که دَعویِ مجلس انقلابی داریم مردم هم مارا درسلوک مبارز ومُصلح میبینند، مطابق با گفتمانِ بیانیه گام دوم انقلاب مبنی برضرورت تعمیق پیوستگیِ ملت ومسئولان،نبایداشتیاق عمومیِ موکلانمان برای تغییرات سریعِ فراگیر و گذر ازتنگناهای کنونی را به یأس تبدیل کنیم،پیشنهادمیکنم از ابتدای کاردرقالبِ مدیریت جهادی متحدشویم طرحی نوبرای مردم شریف ایران وحوزه های انتخابیِ خود درافکنیم ازحقوق وکرامت آنها صیانت کنیم ونهضتی را برای بازگشت مجلس به خویشتن وقرار گرفتن در رأس امور،ضمن تعامل بادولت محترم ودولت آینده خلق کنیم.
بامردم شریف حوزه انتخابیه ام عهدبستم که درسنگر دفاع ازحقوقشان،راستین سخن باشم،زخمهای التیام نایافته این مردم مقاوم شهیدپرور بردوش من سنگینی میکند تمام وزرا ودولت رامخاطب سخنانم قرار میدهم :
آقایان وزرای محترم اگرفقط تاکنون نامی ازمسجدسلیمان لالی هفتکل واندیکاشنیده ایدمستحضرباشید که سالها ست مردم شریف حوزه انتخابیه من بامظلومیت وشکیبایی بدلیل درکِ بصیرانه شرایط حساس کشوردندان بر جگر فشرده حجم عظیمی ازمعضلات را تاب آورده اند: علیرغم وجود ۲۰درصد منابع آبِ تنظیم شده کشوردرمخازن سد های عظیمِ حوزه بنده،۴شهرستان ازآب شرب مداوم محروم ولب تشنه اند.حجم سدهای خوزستان ۱۹٫۵ میلیارد متر مکعب است مردمی که منابعش تامین کننده ۸۰درصد درآمدهای کشور است منابعش ملی قلمدادشده،استانهای مجاور راتوسعه و رفاه میبخشداما خوددچار اَبَر چالشهای بیکاریِ بیش از ۴۰درصد،فقرزاینده وافزایش خودکشی است. رودخانه کارون تحت تاثیرچندطرح انتقال آب و آلایندگیهای زیست محیطی دچارمشکلات زیادی ست،طرحهای انتقال آب ازسرشاخه های کارون باآینده خوزستان وحوزه انتخابیه من ارتباط حیاتی دارد،بنده بعنوان نماینده مردمی که کارون بخشی از زندگی انهاست خواهان شفافیت کامل درمورد طرح انتقال آب هستم.این تصمیم گیریها حتی اگر برای کمبود آب شُرب ازسر گرفته شود باید با اطلاع ما وکلای خوزستان و با نظرداشتِ صدمات برمحیط زیست و منابع آبیِ خوزستان و حوزه بنده انجام شود.
ازبیش از ۱۴۰ فوق تخصصِ بخش درمان وپزشکی خوزستان سهم چهارشهرستان حوزه بنده صفر است صفر، و به همین دلیل هنوز در قرن ۲۱مردم حوزه بنده در اثر عقرب گزیدگی و نبود امکانات جان میدهند!!!
دراغلب مسیرهای مواصلاتی وجاده های درون وبرون شهری که به جاده های مرگ موسوم شده اند آمار بالای فوت شدگانِ ناشی از تصادفات باورکننده نیست،در۴شهرستان فقط ۱درصدبزرگراه وجودداردو سهمشان از آزادراهها صفر است صفر !!
وقتی خوزستان رتبه نخست تولیدگندمِ کشور رارقم میزندآیا حق مردم حوزه من این است که اگرنهادهای حمایتی نباشنددراین چهارشهرستان صدهانفر ازفقرو گرسنگی جان بدهند؟؟ ۶۰ درصدنیشکر ایران درخوزستان تولید میشود اما این طلیعه دارانِ مقاومت ازبی توجهیها تلخ کام هستند.خواسته برحق وعمومیِ حوزه انتخابیه من بهره گیری از پتانسیلهای بکر وعظیم خودشان برای برونرفت از اینهمه فقر وبیعدالتی ست.ودیعه خدادادیِ پهناورترین اراضی جلگه ایی کشوردرمنطقه مویدعرض بنده است وَالله مطالبه های این مردم،برحق است زیاده خواهی نیست.
یک دهه ست بدلیل اهمیت مسایل معیشتی ازسوی رهبرانقلاب سالهابنامهای اقتصادی مزین میشوندعلیرغم محدودیتهای ناشی ازتحریمها ومعضلاتِ قریب الوقوعِ پَساکرونا،اما جناب آقای وزیرمحترمِ نیرو باتوجه به وجود ۵۰ درصدی آب تنطیم شده کشوردر استان وحوزه خدمتِ بنده،آمادگی جهش تولیدرا اعلان میدارم.وزیرمحترم نفت،گاز و نفتِ خوزستان بجز آلایندگی سودچندانی برای مردمان مقاوم ما نداشته است،تولیدبیش از۸۰درصدنفت و ۱۶ درصد گازدرمناطق نفتخیزجنوب فقط حدود ۴درصد اشتغال زایی برای مردم ماداشته،هدفگزاریِ صادرات غیرنفتیِ سال پیش برای خوزستان ومنطقه ۹٫۳ میلیارددلار بود با ۱٫۷ میلیارددلار بیش ازمیزانِ هدفگذاری شده درمجموع حدود ۱۱ میلیارددلار صادرات غیرنفتی داشتیم،آمادگی برای تحقق جهش تولیددر این ظرفیتِ منطقه انتخابیه بنده بصورت شگرفی مهیاست.
درسال ۲۰۲۰ اگرکرونا گریبانگیرجهان نمیشد پیش بینی ها حاکی ازعبور یک ونیم میلیارد گردشگروچرخش میلیارد ها دلار در اقتصادجهانی بود توریسم بعنوان پاکترین صنعت جهان است ما در ردیف پنج کشورپرجاذبه جهان هستیم درحوزه انتخابیه من علیرغم ظرفیتهای عظیم گردشگری،این ظرفیت به خواب طولانی فرو رفته است و آثارشگرف تاریخی بدون محافظت بدون بهره برداری بحال خود رهاشده اند،وزیرمحترم میراث فرهنگی،برای تحقق توصیه های عالمانه رهبرانقلاب جهت کاهشِ نقش تعیین‌کننده نفت درتوسعه اقتصادی،این پتانسیلِ جهش تولیددرحوزه بنده بصورت عظیمی آماده همسویی با شماست.
وزیرمحترم ورزش وجوانان،محرومیت ساختارهای امکانات رفاهی در حوزه انتخابیه بنده بسیارعمیق است،مردم منطقه به تیم نفت مسجدسلیمان تعصب می وَرزند این تیمِ مردمی بامشکلات فراوانی مواجه است تا جایی که حتی برای هزینه های تست کرونا دچار مشکل شده است. حق شهرنفتیِ مسجدسلیمان این است؟؟ جناب آقای زنگنه عنایت داشته باشید بخاطرکاهش هزینه ها،مسیولیتهای اجتماعیِ وزارت نفت درقبال مردم ساکن مناطق نفتی نباید کمرنگ شود. ازهمکاران گرانقدر خوزستانی ام درخواست دارم ورود سازمانهای دولتی به ورزش حرفه ایی جهت تیمهای نفتی را مورد واکاوی قرار دهند تامسیر کمک به تیمهای نفتیی ما ممکن شود.
۸۵درصد انرژی برق آبیِ کشوردرخوزستان و ۴شهرستانِ حوزه بنده تولیدمیشودشهروندان بارعظیم این مهم را بدوش میکشند اما هنوز درگرمای ۶۰ درجه آب وبرق برمردم صبور حوزه من قطع میشود وپاسخشان این بوده که زیر ساختهاجوابگوی حجم این فشارمصرفی نیست.برخی جریاناتِ ناکارآمدِ سلسله مدیرانِ رفاقتی-سفارشی که بدنبال پرستیژسازی و ارائه آمارهای بی تقوای ِدروغین بودندوموجب نارضایتی مردم شده اند باید برچیده شوند و مدیران جهادی بومی دارای سلامتِ نفس و عمل سکان دردست بگیرند تاخوزستان بعنوان چهارمین استانِ رو آورده به حاشیه نشینی سر درگریبان غم فرو نیاورد.حوزه انتخابیه من به اغلب مناطق کشور آب وبرق و نان میدهد حقش گرسنگی، فقر و بیکاری نیست.
همکاران گرامی هنگامه خردمندی بلوغ وسلوک عقلانیِ منعطف است بریکایک ما بایسته است با توازنِ آرمانگرایی، واقع بینی و آینده نگری رامحقق سازیم امیدکه یکایک ما برای تحقق شعارهایی که درحوزه های انتخابیه خود سر دادیم باتمام توان مُجدانه تلاش کنیم.
انشاءالله اعمالمان بهتر ازگذشته و درشأن جمهوریتِ نظام ومردمی که به ما اعتماد نمودند باشد،به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
سپاسگزارم ازهمه همکاران گرامی و مردم شریف ایران و حوزه انتخابیه ام.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.